GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zásady zpracování osobních údajů

1. Shromažďuji výhradně osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelu poskytování konzultací v psychoterapii.
2. Osobní údaje uchovávám jen po dobu trvání spolupráce.
3. O zpracování osobních údajů Vás řádně informuji.
4. Respektuji Vaše práva, která jsou Vám přiznána, jako subjektu údajů.
5. Osobní údaje důsledně chráním.

Aktéři v rámci zpracování osobních údajů

Subjektem osobních údajů je výlučně fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, tedy klient v psychoterapii pod vedením mé osoby.

Správce osobních údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá, tedy Mgr. Kateřina Dunovská, IČ 74691414.

Zpracovatel osobních údajů je subjekt, který osobní údaje klietnů zpracovává, tedy stejná osoba jako správce osobních údajů.

Proč jsou osobní údaje zpracovávány a co mne k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje shromažďuji proto, abych Vám mohla poskytnout psychoterapeutické konzultace, ke kterým jste se svobodně rozhodli.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
 • jméno a příjmení
 • telefonní kontakt
 • emalový kontakt

Dále zachycuji záznamy z intervencí, avšak tyto jsou v anonymizované formě oddělené od osobních údajů.

Kde jsou osobní údaje získány?

Zdrojem osobních údajů je výlučně klient/ka.

Jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovány?

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon a email) jsou uchovány v kontaktním seznamu terapeutky, odděleně od záznamů z intervencí. Jsou zabezpečeny heslem.

Jméno a příjmení je uvedeno na faktuře a daňovém dokladu, tyto dokumenty jsou uloženy v zařízení chráněném heslem.

Záznamy z intervencí jsou vedeny anonymně, tedy jsou označeny pouze zkratkou klienta tak, aby nebylo možné propojit záznamy s konkrétní osobou.

Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Zpracovávané osobní údaje nejsou jiné osobě předávány. Pouze v případech zákonem daných, zejm. trestní řízení, mohou být osobní údaje na základě písemné žádosti ze strany oprávněného subjektu postoupeny.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje jsou skartovány bezprostředně po ukončení spolupráce.

Archivace a skartace dokumentů služby se jinak řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Jaká práva mají klienti a jak je mohou uplatnit?

Klient má právo:

 • na to být informován o zpracování svých osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnosti u dozorového úřadu

Níže uvedená práva, která klientům (subjektům údajů) přiznává GDPR, je možné uplatnit prostřednictvím písemné žádosti k rukám Mgr. Kateřina Dunovské, dunovska@parovaterapie.eu.

Klient může podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu na ochranu osobních údajů formou dopisu na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či na e-mail posta@uoou.cz nebo sdělit telefonicky +420 234 665 111.